دکتر آرش علیلو


آقای دکتر آرش علیلو دارای مدرک دکترای پزشکی با شماره نظام پزشکی ۴۳۴۹۹ بوده
و رزومه کاری ایشان به قرار زیر می باشد :

 • فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۲
 • فارغ التحصیل طب هومیوپاتی از دانشگاه بهشتی در سال ۱۳۸۴
 • فارغ التحصیل دوره هومیوپاتی پیشرفته دکتر شهردار در سال ۱۳۸۷
 • فارغ التحصیل دوره ترک اعتیاد از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲
 • فارغ التحصیل دوره طب سوزنی گوش از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال۱۳۹۳
 • عضو ممتاز انجمن هومیوپاتی ایران
 • عضو انجمن بین المللی هومیوپاتی LMHI
 
 

آقای دکتر نریمان علیلو


آقای دکتر نریمان علیلو

آقای دکتر نریمان علیلو دارای مدرک دکترای پزشکی با شماره نظام پزشکی ۳۴۲۹۲ بوده
و رزومه کاری ایشان به قرار زیر می باشد :

 • فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی سال ۱۳۷۰
 • فارغ التحصیل دوره هومیوپاتی دانشگاه شهیدبهشتی سال ۱۳۷۹
 • عضو انجمن هومیو پاتی ایران از بدو تشکیل انجمن
 
 

آقای مهندس محسن بختیاری


آقای مهندس محسن بختیاری عضو نظام مهندسی ایران بوده
و رزومه کاری ایشان به قرار زیر می باشد :

 • فارغ التحصیل رشته کارشناسی الکتروتکنیک
 • عضو نظام مهندسی ایران
 • فارغ التحصیل طب هومیوپاتی از دانشگاه تهران
 • فارغ التحصیل دوره نمکهای شوسلر دکتر احمدی