داروخانه های معتبر هومیوپاتی

  • دکتر بیدگلی ۰۹۱۲۳۴۴۰۹۳۲( تهران خیابان پیروزی ، بلوار ابوذر )

  • دکتر مفید ۰۹۱۲۱۴۹۵۹۱۱ ( تهران ، فرمانیه )

  • داروخانه دکتر معلم زاده ۰۹۱۵۵۰۳۶۱۷۴ ( مشهد )

  • داروخانه آرنیکا ۰۹۳۳۸۲۷۴۷۶۰ - ۰۹۳۳۵۱۶۱۸۰۹ ( کرج )